Disciplinárna komisia
PB-DK-2018/2019-0013
ÚS - DK č.13 - 25.10.2018
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U71 Patrik Moravík, 1261335, Jasenica – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a, 36/1g (vulgárne okríknutie R) Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS: U72 „Ž“ Oliver Luliak, 1321530, Lazy – 1 s.s. P, skúšobná doba do 30.6.2019 U73 Jakub Harušinec, 1250566, Udiča – 2 týždne P, skúšobná doba do 30.6.2019 Ostatné: U74 TJ Hradišťan Jasenica – pokuta 20,-€ podľa 48/4 (U71) U75 TJ Hradišťan Jasenica – pokuta 100,-€ podľa 12, 59, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie družstva dorastu na zápas) Oznamy DK: DK berie na vedomie podanie TJ Hradišťan Jasenica. DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...) DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS. Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 30.10.2018.
Rozhodnutie: PB-DK-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 26.10.2018 20:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Moravík vylúčený hráč 10 EUR 26.10.2018 20:46
Oliver Luliak žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia 10 EUR 26.10.2018 20:49
Jakub Harušinec žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia 10 EUR 26.10.2018 20:49
POKUTY