Disciplinárna komisia
PB-DK-2018/2019-0014
ÚS - DK č.14 - 26.10.2018
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U76 „Ž“ Jakub Šatka, 1407448, Ilava – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) Oznamy DK: DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...) DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS. Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 30.10.2018.
Rozhodnutie: PB-DK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 26.10.2018 20:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Šatka podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) 5 EUR 26.10.2018 20:59