Disciplinárna komisia
PB-DK-2018/2019-0015
ÚS - DK č.15 - 31.10.2018
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U77 Jakub Kučo, 1149234, Košeca – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK) U78 René Brix, 1258799, Kameničany - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK) U79 Martin Antol, 1265608, Kameničany – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R) U80 Juraj Hlásny, 1375429, Kolačín – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U81 „D“ Adam Hofierka, 1322657, Streženice - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U82 „D“ Tomáš Gažo, 1387446, Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U83 „D“ Jakub Gajdoš, 1335959, Tuchyňa - 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R) Ostatné DS: U84 TJ Slovan Kameničany – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U79) U85 TJ Štart Tuchyňa - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U83) Oznamy DK: DK berie na vedomie podanie TJ Štart Tuchyňa. Zápas dorastu Pružina – Tuchyňa je v riešení KR. Na základe jej zistení bude stretnutie prípadne doriešené DK. DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...) DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 20:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Kučo ŽK po 5.napomínaní 10 EUR 31.10.2018 20:51
René Brix ŽK po 5.napomínaní 10 EUR 31.10.2018 20:52
Martin Antol vylúčený hráč 10 EUR 31.10.2018 20:53
Juraj Hlásny vylúčený hráč 10 EUR 31.10.2018 20:54
Adam Hofierka vylúčený hráč 5 EUR 31.10.2018 20:54
Tomáš Gažo vylúčený hráč 5 EUR 31.10.2018 20:55
Jakub Gajdoš vylúčený hráč 5 EUR 31.10.2018 20:55
POKUTY